tabor_dron

OBNOVENÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ ŘEDITELE

Od 11.5.2020 budeme postupně obnovovat činnost jednotlivých kroužků. O zahájení konkrétního kroužku bude účastníky informovat jeho garant. 


Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání, 

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněno osobní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i náš Dům dětí a mládeže Olomouc znovu otevírá své (příp. vybrané) zájmové kroužky.
Seznamte se, prosím, s pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti (Ochrana zdraví a provoz SVČ v období do konce školního roku 2019/2020). Kromě našeho webu jsou umístěny i na nástěnkách na jednotlivých pracovištích.

Z nich jsou nejdůležitější tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn, proto si jej předem vytiskněte a podepište. 
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“, a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

S pozdravem

Jiří Dostál, ředitel

Oznámení ředitele (PDF)