ostatni

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní informace o ochraně osobních údajů pro účastníky zájmového vzdělávání a jejich zákonné zástupce.

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. DDM Olomouc je povinen se tímto nařízením řídit

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou v DDM Olomouc zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

Ředitel Domu děí a mládeže Olomouc (DDM Olomouc) důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • deník zájmového útvaru,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech účastníků zájmového vzdělávání, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.
 • údaje o osobách ubytovaných na turistické základně v Ochozu u Konice a v olomoucké ubytovně DDM Olomouc.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zájezdech,
 • seznamy žáků a výsledkové listiny na soutěžích a olympiádách,
 • jména osob, které mohou odvádět nezletilé účastníky ze zájmového vzdělávání,
 • fotografie za účelem propagace DDM Olomouc,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
 • záznamy z kamerového systému DDM Olomouc pořizované za účelem bezpečnosti účastníků zájmového vzdělávání a ochrany jejich majetku.
 • číslo bankovního účtu účastníků, případně jejich zákonných zástupců u bezhotovostních plateb za zájmové vzdělávání
 • e-mailové adresy pro zasílání newsletterů:
  • V případě zájmu návštěvníka našich webových stránek o zasílání newsletteru, zpracováváme za tímto účelem na základě souhlasu Vámi poskytnutou e-mailovou adresu
  • Souhlas se zpracováním této adresy můžeme získat také na přihlášce do zájmového vzdělávání (v papírové nebo elektronické podobě).
  • Tento souhlas je dobrovolný lze jej kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu našeho sídla, nebo jako odpověď na zaslaný newsletter.
  • E-mailová adresa na účastníka zájmového vzdělávání nebo jeho zákonného zástupce, může být rovněž využita pro účely zasílání newsletteru aniž by k tomu byl ze zákona vyžadován zvláštní souhlas, a to na základě tzv. oprávněného zájmu. I v tomto případě máte samozřejmě možnost kdykoliv nám sdělit, že si další zasílání reklamních sdělení nepřejte, a my Vám v takovém případě už tato sdělení zasílat nebudeme.

3. Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje DDM Olomouc bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel DDM Olomouc rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Zabezpečení osobních údajů

DDM Olomouc má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • Dokumenty jsou uloženy podle spisového a skartačního řádu.
 • Nově byla vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů v DDM Olomouc.
 • Byla definována osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku.
 • Shromažďují se pouze nezbytné osobní údaje.
 • Již nepotřebné údaje se skartují.
 • Pracovníci musejí zachovávat mlčenlivost o údajích.
 • Údaje se osobám mimo výchovně vzdělávací proces neposkytují.
 • Je stanoven účel a způsob provozování kamerového systému.
 • Je dodržována chrana osobních údajů při práci s IT technikou.

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

DDM Olomouc jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = musí tedy jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel DDM Olomouc.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením DDM Olomouc vyřizuje žádosti o informace od účastníků zájmového vzděláván a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Radek Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz)